תקנון האתר

תקנון האתר


1. כללי
1.1 אתר האינטרנט טימקון בע"מ (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת אי.קיי.דיזיין, משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות מכירות רגילות או מכירות מבצע ו/אחרות (להלן: "מכירות").
1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, באמצעות הטלפון, באמצעות דואר אלקטרוני, או פקס, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טימקון בע"מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4 התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של טימקון בע"מ ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.5 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.6 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2. אודות המכירות

2.1 טימקון בע"מ מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב היצרנים.
2.2 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה", המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה (להלן "דף המכירה").

2.3 חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2.4 טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה") רצוי תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה").
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.5 מיד לאחר ביצוע הפעולה תתקבל הזמנה שתיקלט במערכת המחשבים של טימקון בע"מ. לאחר מכן תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
2.6 חשוב להבהיר כי ההרשמה לטימקון בע"מ מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות טימקון בע"מ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של טימקון בע"מ.
2.7 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את טימקון בע"מ. הרישום שנרשם במחשבי טימקון בע"מ יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
2.8 מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לטימקון בע"מ בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. טימקון בע"מ, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.9 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג מכירות של טימקון בע"מ לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו טימקון בע"מ זכאים לבטל את ההזמנה.
2.10 במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר אין פעולה זו מחייבת את טימקון בע"מ רק כאשר יתקשר הלקוח וימסור את פרטי כרטיס האשראי,יחליט נציג טימקון בע"מ האם לאשר את ההזמנה וזאת על פי תנאי התקנון, במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג טימקון בע"מ ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של טימקון בע"מ בתוך 7 ימים ממועד הפניה, טימקון בע"מ זכאית לבטל את ההזמנה.

2.11 טימקון בע"מ תציג באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה למוצריה ושירותיה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לטימקון בע"מ בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
3. שיטות המכירה:
3.1 מכירה רגילה
3.1.1 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
3.1.2 מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
3.1.3 במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לאחר קבלת ההזמנה תשלח למבצע הפעולה הזמנה במייל מאת טימקון בע"מ שתאשר את קבלת ההזמנה, מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שיחויב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מאת חברת האשראי. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל טימקון בע"מ בעת השלמת הליך המכירה. כל הזמנה מטימקון בע"מ הינה על פי תנאי ותקנון אתר טימקון בע"מ בלבד.

4. אישור הזמנה ודרכי אספקתה
4.1 טימקון בע"מ (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים איתה החברה עובדת, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

4.2 טימקון בע"מ יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. טימקון בע"מ מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
4.3 טימקון בע"מ לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של טימקון בע"מ בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של טימקון בע"מ או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. טימקון בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, טימקון בע"מ ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
4.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל טימקון בע"מ יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
4.6 התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו טימקון בע"מ מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
4.6.1 נכון לדצמבר 2008 מבצעת חברת "צ'יטה" בע"מ את משלוחי החברה. ניתן לעיין בתקנון "צ'יטה" כאן, חברת טימקון רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.
4.6.2 בכדי לבדוק האם "צ'יטה" מגיעה ליישובכם ובאיזו תדירות ניתן למצוא באתר "צ'יטה"
* ישובים אליהם אינה מגיעה חברת "צ'יטה" לא יוכלו לשמש כיעד למסירת המשלוח, יש להתעדכן באתר "צ'יטה" לפני יצירת ההזמנה. לישובים אליהם אין "צי'טה" מבצעת משלוח מידי יום ביומו ייחשב כמועד לספירת ימי האספקה - יום המשלוח בפועל כמפורט באלפון הישובים של החברה, ימים שבהם אין חברת "צ'יטה" מגיעה לישוב לא יספרו כימי עסקים.
4.7 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.8 דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית טימקון בע"מ לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
4.9 הזמנות מהאתר מתבצעות במשלוח בלבד עד 21 יום מיום ההזמנה.
4.10 בעת אספקת המוצר, רשאית טימקון בע"מ לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
4.11 יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של טימקון בע"מ, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
4.12 במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת טימקון בע"מ שאינה יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.
4.13 טימקון בע"מ מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה ובפרטים המופיעים באותה הודעה.
טימקון בע"מ מבהירה כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה.
במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד טימקון בע"מ בעניין זה.
מוצרים שאינם במלאי ומופיעים באתר ללא ציון ימי אספקה, טימקון בע"מ אינה מתחייבת לספקם, האמור נכון לגבי הזמנה באתר, טלפונית, במייל , בפקס או בהגעה לחנות, מחירי מוצרים שאינם במלאי הינם הערכה בלבד ויכולים וניתנים לשינוי בעת הגיעם למלאי החברה, המחיר הסופי הינו המחיר של המוצר שמוצג באתר עם זמן אספקה 21 יום.
5. שירות לקוחות
5.1 בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג המכירות הרלוונטי.
5.2 פרטי טימקון בע"מ ואופן ההתקשרות אלינו נמצאים בקישור אודות החברה, החנות שלנו.

5.3 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של טימקון בע"מ בדואר אלקטרוני, בטלפון או בפקס. נציגי מכירות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6. כשרות להשתמש באתר
6.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
6.2 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
6.3 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
6.4 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
6.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
6.6 מבלי לגרוע, תהא טימקון בע"מ רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.6.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
6.6.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
6.6.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
6.6.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בטימקון בע"מ ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
6.6.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.
7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
7.1 כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות באתר, יש למלא תחילה שם ומשפחה ושדות חובה נוספים.
7.2 המידע הנ"ל יועבר למחשבי טימקון בע"מ ממנה ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. טימקון בע"מ אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י המוביל או השילוח במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ"ל טימקון בע"מ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. טימקון בע"מ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
7.3 טימקון בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, טימקון בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
8. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

8.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

8.2 לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך באיכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
8.2.1 ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

8.3 ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לטימקון בע"מ ממנה נרכש המוצר ו/או השירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול.

8.4 תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת טימקון בע"מ, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם וזאת בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן

8.5 תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית טימקון בע"מ לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בנוסף, במידה ומבוטלת עסקה בכרטיס האשראי, לנכות את עמלת חברת האשראי בשיעור 3% מגובה העסקה.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ועמלת חברת האשראי בשיעור 3% במידה ובוטלה עסקה בכרטיס אשראי, בכפוף להחזרת המוצר כאמור להלן.
יובהר ויודגש כי דמי הביטול יגבו ע"י טימקון בע"מ.
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לטימקון בע"מ או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר טימקון בע"מ, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה שלנציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.
קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר לטימקון בע"מ במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה.
מוצר שיצא מטימקון בע"מ לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לטימקון בע"מ במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק.
8.5.1 ביטול העסקה יחול על עסקאות בסכום של 50 ₪ ומעלה בלבד
8.5.2 ברכישת מצלמות ומערכות הקלטה, מסרטות ומוצרים אלקטרוניים אחרים מכל סוג יהיה מבצע הפעולה רשאי לבטל את העסקה ע"פ הוראות החוק בתנאי שיוחזר המוצר באריזה המקורית וכי לא נעשה בו כל שימוש, לא תבוטל עסקה במידה ויקבע, על ידי נציגי החברה, כי נעשה שימוש כלשהו במוצר.
8.5.3 ברכישת מדיה מגנטית מכל סוג, כרטיסי זיכרון, סוללות ואביזרים נלווים אחרים, יהיה מבצע הפעולה רשאי לבטל את העסקה ע"פ הוראות החוק, בתנאי שלא נפתחה כלל אריזתו המקורית של המוצר.
8.5.4 החזר התמורה יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק
8.5.5 מדיניות החזרה/החלפה: חברת טימקון בע"מ עוסקת במכירת ציוד חדש בלבד. ציוד זה הינו עדין ורגיש. לפיכך חברת טימקון בע"מ לא מאשרת החזרה ו/או החלפה אלא על פי קביעת החוק המפורשת, להנהלת טימקון בע"מ הזכות לדון לגופו של עניין ולאשר לפנים משורת הדין החזרה או החלפה בהתאם לשיקול דעתה.
8.5.6 מימוש של זיכוי לקנייה בחנות יעשה רק בהצגת חשבונית החזר מקורית ועליה מצוין בדפוס: זיכוי לקנייה בחנות. הזיכוי תקף לשישה חודשים בלבד מתאריך הפקת החשבונית המופיע על גבי החשבונית. טימקון בע"מ לא תכבד זיכוי לקנייה בחנות שלא ימומש בששת החודשים הראשונים מיום הזיכוי.

8.6 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
8.7 האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.
דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת על ידי טימקון בע"מ מוצרים אשר יוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר "טובין שהוזמנו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט. מידע בדבר היותו של מוצר "מוצר בהזמנה אישית או הזמנה מיוחדת" כאמור יימסר למשתמש על ידי טימקון בע"מ בדף המכירה של אותו המוצר.
לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי טימקון בע"מ אינם מקבלים מוצר בהזמנה מיוחדת בחזרה, ואינם מבטלים עסקה כאמור לאחר שכבר הוזמן מחו"ל המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, טימקון בע"מ יכבדו הוראת ביטול שלהזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוזמנה מחו"ל. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.

8.8 האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על טימקון בע"מ אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו מוטלות באופן בלעדי על טימקון בע"מ.

8.9 טימקון בע"מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
8.9.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
8.9.2 במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
8.9.3 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
8.9.4 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
8.9.5 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
8.9.6 אם יתברר ל טימקון בע"מ כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
8.10. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית טימקון בע"מ לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, טימקון בע"מ לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
8.11. טימקון בע"מ תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, טימקון בע"מ רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם
8.12. כשלון תמורה:
טימקון בע"מ מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, טימקון בע"מ לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה טימקון בע"מ לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח ל טימקון בע"מ הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.
9. אחריות
א. אחריות בגין מוצרים/שירותים
9.1 האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר, טימקון בע"מ אינה היצרן למוצר שיש בדעתך לרכוש באתר.
9.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את טימקון בע"מ.

9.3 טימקון בע"מ לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של טימקון בע"מ בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
9.4 טימקון בע"מ לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
9.5.1 טימקון בע"מ אחראית על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, ,האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על טימקון בע"מ ממנה נרכש המוצר. אלא אם נאמר אחרת, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
9.5.2 אחריות הניתנת על מדיות אחסון כגון כרטיסי זיכרון, זיכרונות ניידים, דיסקים קשיחים, קלטות, דיסקים וכיו"ב, אינה חלה על מידע הנשמר בידי הרוכש על גבי המדיה, טימקון בע"מ אינה נושאת באחריות על המידע (data) שבמדיה.


9.6 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.
ב. אחריות כללית בגין פעילות האתר
9.7 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טימקון בע"מ בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
9.8 טימקון בע"מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, טימקון בע"מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזקו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור טימקון בע"מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
9.9 טימקון בע"מ לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
9.10 טימקון בע"מ לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
טימקון בע"מ אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
10. תנאים נוספים
10.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים באתר טימקון בע"מ, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, הצגה מילולית של מוצר ו/או שירות, גרפיקה, עיצוב, אייקונים (icons), סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של טימקון בע"מ ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן טימקון בע"מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
10.2 אין בהצגת מוצרים, ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י טימקון בע"מ.
10.3 רישומי המחשב של טימקון בע"מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11. שונות
11.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בחיפה, בלבד.
11.2 התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 18/7/11 וניתן לשינוי בכל עת ע"י טימקון בע"מ, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: